الفبا-حسین بردبار: رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد که این پژوهشکده درصورت درخواست ارایه نظر کارشناسی خود درموضوعات مختلف {ازجمله موضوع مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی }این کار را انجام می دهد.

دکتر علی دیواندری در پاسخ به پرسش الفبا درباره تاثیرات اجرای مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی بر بهبود تولید و گسترش عدالت اجتماعی گفت :دیدگاه ها درگذشته نسبت به بانکها، دیدگاه حمایتی بود که نظام مالی و بورس تقویت شود و علاوه بر آن مشکلات ساختاری اقتصاد نیز بوده است که سودی که دارند دریافت می کنند با توجه به تورم است یعنی چیز اضافه ای اتفاق نمی افتد که مالیاتش را هم بدهند.

وی افزود:بحثهای کارشناسی دراین باره زیاد است و چندین بار بحث آن مطرح شده و مجلس ورود کرده است و سرانجام به این نتیجه رسیده اند که خیلی دستکاری اش نکنند ولی سایر انواع مالیاتها نظیر مالیات برعملکرد شرکتها و ارزش افزوده و سایر موارد وجود دارد.

به گفته وی تعریف این که سپرده کلان چیست اهمیت دارد ولی در سازمان امورمالیاتی اگر این بحث مطرح شود، نظرات کارشناسی مان را مطرح می کنیم و پژوهشکده به جاهایی که نظر بخواهند نظر کارشناسی خودش را ارایه می کند.

دیواندری تاکید کرد:نظام بانکی کار خودش را دارد انجام می دهد واثرات این موضوع باید درجاهای دیگر نیز دیده شود،باید دید در نگه داری پول در داخل و هدایت پول به سمت فعالیتهای مولد چه اثری دارد و حمایتهای پولی و مالی مان به گونه ای باشد که کلان اقتصاد را ببینیم.