الفبا: اگرچه نمایندگان مجلس در جلسه ای دولت را مکلف کردند بناهای تاریخی ثبت شده را بیمه کند اما اجرای این کار چندان آسان نیست!

 

به گزارش الفبا بناهای تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند مطابق مصوبه مجلس باید بیمه شوند اما این موضوع در عمل با موانعی همراه است.

در گزارشی که الفبا پیش از این پیرامون بیمه شدن آثار ملی منتشر کرد، موضوع دشواری در قیمت گذاری بنا های تاریخی به دلیل ارزش بالای آنها و از سوی دیگر بالا بودن هزینه ریسک های آنان به دلیل قدمتی که دارند مطرح میشود. با این وجود اگز تطابق میان هزینه های واقعی ریسک های این بنا های تاریخی و ارزش ذاتی آنها رعایت شد به نظر میرسد که بیمه محل مناسبی برای حفظ این آثار ملی خواهد بود.