الفبا: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تکمیل و تحویل مسکن مهر و بازنگری در طرح جامع مسکن برای تأمین رفاه و عدالت اجتماعی و خانه دار شدن مردم را در الویت های برنامه خود دانست.

به گزارش الفبا: با بسته شدن پرونده آخوندی بدون تولید حتی یک واحد مسکونی اجتماعی که فراوان از آن سخن رانده بود، وزیر پیشنهادی جدید خانه دار شدن مردم را در الویت برنامه های خود قرار داده است. وی احداث خدمات رفاهی و مورد نیاز ساکنان مانند کارهای آموزشی، ورزشی، درمانی و فرهنگی برای آسایش ساکنان را از برنامه های خود اعلام کرده است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در خصوص افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم تاکید کرد: افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تامین مالی سازندگان از طریق بانک مسکن و طراحی ساز و کارهای پایدار به منظور تامین مالی، سرمایه گذاری و تحرک در بخش مسکن و در نهایت بازنگری در طرح جامع مسکن به منظور تامین رفاه و عدالت اجتماعی در زمینه مسکن موارد مورد توجه در خانه‌دار کردن مردم است.