الفبا: وزارت صنایع همزمان با تحریم ترامپ صادرات لوله و پروفیل فولادی را متوقف کرده است 

نامه دبیر سندیکای لوله و پروفیل نیز بدان معناست که مدیریت صنعت ما به پیشواز تحریم ترامپ رفته است.

نگاهی به نامه مدیر کل دفتر صنایع مدنی و نامه اعتراضی امیرحسین کاوه دبیر سندیکای مربوطه تصویری از چالش های ناشی از رفتار نسنجیده در بخش مدیریت صادرات را در شرایط تحریم نشان میدهد.

 

صادرات فولاد