الفبا: شنیده ها حاکی است که ناصر کیان وش مدیرعامل فعلی بیمه آسماری جای خودش را به آقای یزدان دوست خواهد داد.

 

البته گفته می شود که نامه مدیرعامل پیشنهادی برای طی مراحل ارزیابی صلاحیت در بیمه مرکزی ارسال شده است.این که کیان وش کجا خواهد رفت نیز نکته درخور تاملی است که باید در آینده منتظر آن باشیم.

آسماری اخیرا حرکتهای خوبی  در بازار بیمه داشته است اما   ظاهرا انتظار از شرکت بیمه آسماری در بازار بیمه بیش از اینها است و این انتظارها در این تغییرات بی تاثیر نبوده است.