الفبا-مصوبات شورای عالی بیمه و مقررات نهاد ناظر به منطق دسترسی فعالان صنعت بیمه به قوانین و مقررات نهاد ناظر نتشر و آماده توزیع شد.

 

مفید امینی معون نظارت بیمه مرکزی اعلام کرد چاپ دوم مجموعه شش جلدی مراقب بیمه آماده توضیع است. وی افزود: نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین جاری به منظور حفظ و حمایت از حقوق بیمه  گذاران، بیمه شدگان وهم ذینفعان و همچنین جلب رضایت احاد جامعه از خدمات بیمه ای بازرگانی از وظایف و مأموریت های نهاد ناظر است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی چاپ دوم مجموعه شش جلدی مراقب بیمه با عنوان شرکت های بیمه، واسطه های بیمه، بیمه های خودرو، بیمه های اشخاص، بیمه های اموال و بیمه های مسئولیت و زیان های مالی منتشر شده است.

البته بیمه مرکزی ذکر نکرده است که چگونه میتوان به منابع یاد شده دسترسی پیدا کرد.