الفبا: گفته می شود با حکم رییس کل بیمه مرکزی، مفید امینی در پست سرپرست معاونت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشست.

امینی که پیش از این عضویت هیات مدیره بیمه های حکمت و سرمد را برعهده داشت برای تصدی پست حساس معاونت نظارت بیمه مرکزی انتخاب و جایگزین حبیب میرزایی شد.
براساس گزارش های بدست آمده تغییرات دیگری نیز در پست های حساس بیمه مرکزی در شرف وقوع است که بزودی به اطلاع خواهد رسید.