الفبا: نتایج طرح پژوهشی چارچوب اجرایی و قواعد نظارتی حاکم بر ادغام و تملیک در شرکت های بیمه از دو جنبه حقوقی و مالی ارایه شد.    

 

به گزارش الفبا، به نقل از روابط‌عمومی پژوهشکده بیمه این طرح پژوهشی توسط گروه پژوهشی مطالعات اسلامی پژوهشکده و با رویکردی کاربردی به انجام رسیده و مبتنی بر بررسی مبانی نظری ادغام و تملیک، بررسی قوانین و مقررات کشور در این زمینه، رویکردهای مطالعاتی ادغام و تملیک و مدل‌ها و روش اجرایی این فرایند است.

بر پایه این گزارش هدف از انجام این تحقیق، شناخت متغیرها جهت تعیین و انتخاب شرکت‌ها در خصوص ادغام و تملیک، شناخت موانع و چالش‌های اصلی ادغام و تملیک در صنعت بیمه، تعیین جایگاه و نقش نهاد ناظر (بیمه مرکزی) در فرایند ادغام و تملیک، شناخت مزایای اصلی ادغام و تملیک در صنعت بیمه، تعیین چارچوب اجرایی برای فرایند ادغام و تملیک، پیشنهاد و طراحی مدل جهت ادغام و تملیک و پیشنهاد جهت تدوین مقررات بود است.

براساس این پژوهش، یکی از اقداماتی که می‌تواند بخش اقتصاد را رونق دهد و شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی تسهیل کند، پوشش ریسک‌ها توسط صنعت بیمه در کشور است. صنعتی که باید خود، از توانمندی و شرایط مطلوبی برخوردار باشد تا بتواند اثرگذاری خوب و لازم را در حوزه‌های دیگر داشته باشد و این نیازمند یک برنامه و تدبیر درست است.

در این نشست همچنین تصریح شد یکی از موضوعاتی که طی سال جاری مطرح گردید موضوع ادغام تملیک است که این موضوع می‌تواند راهی برای توانمندترشدن شرکت‌های بیمه‌ای که بعضاً از توانایی پایین مالی برخوردارند و نمی‌توانند در مدیریت و پوشش ریسک‌های بزرگ، مطلوب ظاهر شوند، است.

این طرح در پنج فصل طراحی شده که فصل اول به کلیات طرح پرداخته و به سوالات پاسخگویی نموده است و در فصل دوم با عنوان مرور مبانی نظری پژوهش، در ابتدا به بررسی مفاهیم ادغام و تملیک، اهداف و انگیزه‌ها، دلایل ادغام و سایر مواردی که منجر می‌شود شرکت ها رو به سوی ادغام آورند، پرداخته و مفاهیم ادغام و تملیک را از دو بعد حقوقی و مالی به طور کامل بررسی کرده‌است.