الفبا:پراید ۱۳۱ بدون تفاوت با قیمت دیروز همچنان۳۵‌میلیون تومان است، پراید ۱۱۱ نیز مرز ۳۷میلیون را حفظ کرده و به قیمت ۳۷میلیون و پانصد هزار تومان قیمت گذاری شده است.

به گزارش الفبا، چانگان با کاهش قیمت یکـ میلیونی از ابتدای هفته به ۱۲۸میلیون تومان رسیده و دنا پلاس با کاهش قیمت بیش از۲میلیون تومانی ۱۰۴میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان به فروش رفت.

سایر قیمت ها را در جدول زیر مشاهد کنید: