الفبا: تقی آزاد ارمکی جامعه شناس مطرح کشورمان نقدهای جدی خود را به فضای سیاسی جامعه در گفت و گو با روزنامه آرمان مطرح کرده است.

به گزارش الفبا: او معتقد است دولت خود را به برجام پیوند زد و پس از برجام حرف تازه ای ندارد. این “خاتمه یافتگی” زمانی آشکار تر می شود که دولت کنونی با مناقشه برجام دچار مشکل شد.
لذا وقتی دولت ایده مهم دیگری را مطرح نکرد مثلاً هرگز سخن از سطح دیگری از دموکراسی یا توسعه را به زبان نیاورد در حقیقت در سایه رقبا سخن گفت و این موضوع  در مرحله دوم انتخابات هم به خوبی قابل مشاهده بود که باز حرف جدیدی زده نشد و فقط نقد رقیب کرد.
این بازی انتخاباتی به خاطر ارایه متن بازی از سوی جهانگیری برنده داشت وگرنه ایده جدیدی در انتخابات مطرح نکردند. اگر به دنبال مفهومی به نام صلح ، آشتی ملی یا رشد و توسعه و افزایش امید ایرانیان یا بازگشایی هویت ایرانی می رفتند ، حداقل یک ایده جدید بود.
دکتر ارمکی تصریح کرد: امروز بخاطر برجام بسیاری از پروژها روی زمین مانده وگویا کاری به پروژهای اقتصادی، فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی ندارند.
جامعه ای که این همه بحث نابرابری در آن می رود ، یک نفر وجود ندارد در کابینه  که تز اجتماعی یا رفاه اجتماعی را مطرح کند. تأمل برانگیز آنکه کشوری که مشکل اقتصادی دارد هنوز وزیر اقتصاد ندارد . این نشان می دهد که ازتز اقتصادی، مناسبات اجتماعی و فرهنگی تهی و پایان یافته است.
این نظرات نشان می دهد که در این شرایط  روزنامه های اصلاح طلب مناقشات جدی خود را با دولت ادامه می دهند.