الفبا: هوش مصنوعی به کمک بیمه گران در شناسایی مقصران تصادفات جاده ای و آموزش رانندگان جدید آمده است و به روند پرداخت خسارت سرعت بخشیده است.

 

به گزارش الفبا، اخیرا ژاپنی ها با کمک هوش مصنوعی مقصران تصادفات جاده ای را شناسایی می کند. یک بیمه گر ژاپنی در نظر دارد تا با استفاده از این سیستم در حدود ۱۰۰ هزار خودروی مجهز به ابزار مربوطه را برای سرعت و دقت در تعیین خسارت پوشش دهد. این سیستم از تصاویر و داده های GPS  برای باز آفرینی صحنه تصادف استفاده می نماید.

در  این سیستم سرعت وسیله نقلیه و شرایط جاده در زمان تصادف در نظر گرفته می شود و پس از آن هوش مصنوعی به تحلیل داده ها می پردازد و به این ترتیب نقش افراد را در حادثه و درصد تخلف آنان را در تصادفات محاسبه می نماید. این اینشورتک قادر است زمان پرداخت خسارت ها را که پیش از این حدود دو ماه به طول می انجامید به یک یا دو هفته کاهش دهد.

مهمترین کمک این اینشورتک به صنعت بیمه در آن است که تحقیقات جدید رابطه محاسبات آن را با ذهن رانندگان واقع گرایانه تشخیص داده است. گفته می شود آموزش رانندگان براساس داده های تصادف جمع آوری شده نکته مهمی است که می تواند باعث امنیت جاده ای و رفع یک معضل جهانی باشد.