الفبا-حسین بردبار: مدیرعامل شرکت بیمه رازی افزایش تخصص در همه بخش ها به ویژه نوشتن در صنعت بیمه را موهبت خوبی دانست که باید اصحاب رسانه و صنعت بیمه به دنبال آن باشند.

به گزارش الفبا سید مجید بختیاری، در نشست صمیمی صبحانه کاری بیمه رازی با اصحاب رسانه که در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد، افزود:ما فرصتی را به دست آورده ایم که در حوزه اقتصاد و در بخش بیمه با هم کار می کنیم و هرکسی بخشی از کار را برعهده گرفته است، یکی بیمه نامه صادر می کند و دیگری ارزیابی خسارت می کند و یک نفر هم دراین خصوص می نویسد و چقدر خوب است که توانمندی و تخصص ما دراین زمینه افزایش یابد.

وی افزود:دوستانی که در حوزه بیمه می نویسند به معنای واقعی همکاران صنعت بیمه هستند و خیلی خوب است که ما فرصتی یافتیم که با هم بنشینیم و صمیمانه صحبت کنیم .

مدیرعامل شرکت بیمه رازی در پایان از مدیریت روابط عمومی بیمه رازی نیز به خاطر ابتکار برگزاری این مراسم تشکر کرد.