الفبا: رضا صانعی معاون طرح و برنامه و بودجه صندوق بیمه نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت کمپین بیمه ایمنی سفر در ابعاد ملی گفت: پیوستن به این پویش به معنای توجه به موضوع مهم ایمنی در جامعه است که هم اکنون می تواند به یک تهدید بالقوه تبدیل شود .

وی درگفتگو با الفبا خبر تصریح کرد: سفرهای نوروزی در سال جاری با افزایش چشمگیری روبه رو ست و همین امر ما را در توجه به ایمنی در سفر دعوت می کند .
وی خاطر نشان کرد مباحث مرتبط با پیشگیری، فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ بیمه از اولویتهای برنامه ۵ ساله صندوق بیمه نیروهای مسلح است و در این برنامه به کنترل و کاهش حوادث از طریق رعایت ایمنی در ابعاد مختلف توجه داریم .
وی این پویش را در راستای اهداف این صندوق اعلام کرد و گفت از طریق ترویج آن در پی ارتقای فرهنگ پیشگیری خواهیم بود.