الفبا: مصطفی هاشمی طبا معاون اسبق رئیس جمهور رد لایحه الحاق به کنواسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را همسو با سیاست های ترامپ می داند.

به گزارش الفبا، هاشمی طبا گفت: نباید همچون احمدی نژاد بگوییم تحریم ها کاغذ پاره است و چنانچه تصویب این لایحه با مشکل روبرو شده نوعی خود زنی است.