الفبا: به روز رسانی اطلاعات توانگری مالی شرکت های بیمه توسط بیمه مرکزی نشان داد که اطلاع رسانی پیشین شرکت بیمه معلم درباره باقی ماندنش در سطح توانگری دو برای چهارمین سال پیاپی، دقیق بوده است.

 

به گزارش الفبا، حدود یک ماه پیش گزارشی در همین رسانه با عنوان «بیمه معلم» برای چهارمین سال پیاپی در سطح توانگری «دو» در جا زد منتشر شد. روز گذشته که معاونت نظارت بیمه مرکزی وضعیت توانگری شرکت های بیمه در سال های ۹۱-۹۷ را منتشر کرد، مشخص شد که نسبت توانگری شرکت بیمه معلم در سال جاری بر روی عدد ۷۷ تثبیت شده است.

به این ترتیب، نسبت توانگری بیمه معلم که طی سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بر روی اعداد ۷۸، ۷۶ و ۷۰ بود، امسال نیز در سطح دو باقی ماند. اما این موضوع از چه جهت مهم است؟

آیین نامه توانگری مالی اذعان دارد شرکت های دارای نسبت توانگری مالی سطح دو، باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند. برابر برنامه ریزی صورت گرفته، بیمه مرکزی از شرکت های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی سه سالهو حسب مورد برنامه افزایش سرمایه کرده که پس از بررسی و تایید، برای اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ می شود.

با این حال شرکت بیمه معلم نتوانسته طی سه سال، وضعیت مالی خود را ترمیم کند و برای چهارمین سال پیاپی در این سطح توانگری باقی مانده است.

سلیمانی امیری با بیان این که هدف از اعلام سطح توانگری شرکت های بیمه، اطلاع عموم مردم و بیمه گزاران از شرایط آنهاست، گفت: متاسفانه برخی شرکت های بیمه چند سال پیاپی در سطح توانگری پایین باقی مانده اند.

وی در پاسخ به این سوال که موضع بیمه مرکزی درباره دو شرکت بیمه سینا و معلم که برای چهار سال پی در پی در سطح توانگری دو قرار گرفته اند، چیست، گفت: این شرکت ها باید توانگری را افزایش دهند، در غیر این صورت پرونده آنها به شورای عالی بیمه ارسال می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: آیین نامه تصریح دارد که پرونده چنین شرکت هایی باید برای بررسی به شورای عالی بیمه ارجاع شود.