الفبا: بانک رفاه کارگران در راستای حمایت از بخش تولید باقیمانده وجه التزام متعلقه تسهیلات تولید کنندگانی که نسبت به بروز رسانی اقساط سر رسید شده و غیر جاری باقی مانده خود به بانک اقدام کنند، مورد بخشش قرار می گیرد.

 

به گزارش  الفبا، به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به منظور ترغیب و تشویق بدهکاران بخش تولید، باقی مانده وجه التزام متعلقه تسهیلات تولید کنندگانی که در فاصله زمانی ۹۷٫۱۰٫۱ لغایت ۹۷٫۱۰٫۱۰ تمامی اقساط سر رسید شده و غیر جاری خود را تسویه کنند، بخشوده خواهد شد.

گفتنی است این بخشش به تفکیک هر قرارداد و شامل وجه التزام باقی مانده بوده و وجه التزام دریافت شده قبلی مشمول بخشش نخواهد بود. همچنین تسهیلات پرداختی از محل منابع وجوه اداره شده (سازمان تأمین اجتماعی و…) مشمول این طرح نمی باشد.