الفبا: محمدرضا پورابراهیمی گفت تشکیل اتاق مدیریت ضد تحریم در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رصد اقدام‌های آمریکایی‌ها در حوزه بانکی و اقدام‌هایی برای تقویت نظام بانکی است.

 به گزارش الفبا، وی تصریح کرد:در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی این موضوع  مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اتاق مدیریت ضد تحریم تشکیل شود.

 پورابراهیمی گفت: افزایش حوزه اختیارات نظام بانکی و اصلاح ساختار نظام بانکی از دیگر محورهای نشست دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس بود. بخشی از راهکارهای مقابله با تحریم‌های بانکی محرمانه است و این موضوع در اتاق مدیریت ضد تحریم پیگیری می‌شود.

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: توجه به مسائل بانکی در بودجه سال ۹۸ از دیگر موضو‌ع‌هایی بود که در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.