حاکمیت وضعیت سبز مصرف برق بر اغلب نقاط کشور نقشه پهنه بندی مصرف برق کشور در روز جاری(شنبه۲۹تیر) ازرعایت الگوی بهینه مصرف برق ازسوی هموطنان دراغلب نقاط کشور حکایت دارد.

به گزارش الفبا به نقل از توانیر به جز کلانشهرهای مشهد وشیراز که درمحدوده زرد مصرف قراردارند و به عبارتی پرمصرف هستند،وضعیت سبز بر سایر نقاط کشور حاکم است.