الفبا-حسین بردبار:بانک مرکزی دیروز بسته جدیدی برای تسهیل واردات کالاهای واسطه ای و اولیه مورد نیاز بخش تولید ابلاغ کرد که تحقق آن نیازمند عزمی راسخ است.

بانک مرکزی بسته جدیدی را با عنوان بسته تشویقی در حوزه‌های ثبت سفارش، عملیات بانکی و تشریفات گمرکی، برای ثبت سفارشات بانکی از محل صادرات ابلاغ کرد که درآن فهرستی از وعده های جدید به واردکنندگان در راستای آسان تر شدن تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان آمده است. براساس این دستورالعمل وزارت صنعت ، معدن و تجارت بعد از درخواست مجوز متقاضی، حداکثر طی یک روز کاری، پرونده را بررسی و تعیین تکلیف می کند، گواهی ثبت آماری حداکثر ظرف مدت یک روز کاری توسط بانک مرکزی صادر می‌شود و درگمرک نیزاظهارنامه‌های کالاهای مشمول این دستورالعمل به مسیر سبز سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه هدایت شده و ظرف همان روز اظهار امکان صدور پروانه الکترونیکی و خروج کالا فراهم می‌شود.
این که در موارد فوق به همراه یکسری موارد دیگر، قید زمانی یک روزه یا همان روز درج شده، ابتکار جالبی است که در این گونه دستورالعملها ستودنی و کم سابقه است اما همه چیز به میزان عمل کردن دولت و نهادهای زیرمجموعه آن به این تعهدات و دراینجا به صورت ویژه سه نهاد بانک مرکزی ، وزارت صمت و گمرک ارتباط دارد. مسلما اگر نهادهای مذکور درهمان بازه زمانی یک روزه و کمتر از یک روز به این گونه وظایف و وعده های مطرح شده دراین بسته، عمل کنند،اقدامی مبارک و درخور توجه و تسهیل گر خواهد بود، درغیر این صورت باری جدید بر واردات کشور و واردکنندگان اضافه می کند که ثمره ای نخواهد داشت.
حتی براساس این بسته امکان ترخیص کالاهای مورد نیاز فوری به شرط ارائه مجوزهای قانونی با صدور حکم وامکان ترخیص شبانه‌روزی کالاهای مشمول این بسته که تشریفات گمرکی آن‌ها به اتمام رسیده فراهم می‌شود؛ به عبارت دیگر ؛ همه چیز برای تولیدکنندگان و بازرگانان دارای قرارداد با واحدهای تولیدی برای پاسخگویی فوری به نیاز واحدهای تولیدی مشمول این بسته فراهم است، آنچه می ماند، میزان عمل نهادهای ذیربط به وعده های مطرح شده است.