الفباخبر: شرکت بیمه حکمت صبا ریسک خطر آتش سوزی ساختمان را با دریافت حق بیمه ای معادل یک هزار ریال در سال به ازای هر۱۰ میلیون ریال ارزش ساختمان پوشش می دهد.
به گزارش الفباخبر، این پیشنهاد برای پوشش ریسک های آتش سوزی درحالی دارای اقبال مناسب از سوی بیمه گذاران خواهد بود که رقم پوشش اعلامی سبد هزینه های خانوار را با توجه به متراژ ساختمان تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
گفتنی است مطابق ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها مدیر یا مدیران موظفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. همچنین در سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنایی اختصاصی آنها تعیین می شود و در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می باشند.