الفبا-محمدرضا فرحی فارغ التحصیل مدرسه اقتصاد تولوز فرانسه: باید در نظر داشت که بسامد و گستره وقوع حوادث طبیعی در کشور ما بالاست.

 

در نتیجه نمی‌توان تا ابد چرخه معیوب وقوع حوادث طبیعی- وعده‌های فریبنده توسط مسئولان- عمل نکردن به وعده‌ها و سرخودرگی حادثه دیدگان را ادامه داد. زیرا چنین وضعیتی باعث انباشت نارضایتی و افزایش احتمال اعتراضات اجتماعی خواهد شد. مثل تقریبا تمام امور اقتصادی، باید پذیرفت که وقوع خسارت و مدیریت جبران آن منشا بیمه‌ای داشته و می‌تواند به صورت امری اقتصادی و انتفاعی در نظر گرفته شود. در نتیجه باید صنعت بیمه و بخش خصوصی را در این فرآیند درگیر و کار اصلی را به آن سپرد، تا فرآیند تجمیع ریسکهای جامعه با رقمی اندک و بازپرداخت آن به حادثه دیدگان را بر عهده بگیرند.

در این صورت هم حادثه دیدگان بسیار راضی تر و دارای آرامش بیشتر خواهند بود، هم ضریب نفوذ صنعت بیمه افزایش یافته و رقابت نابجای شرکتهای بیمه بر سر بیمه نامه‌های اجباری مانند بیمه شخص ثالث کم خواهد شد و هم نیازی به مداخلات هیجانی، پوپولیستی و عموما بی سرانجام دولت نخواهد بود.