الفبا: با پایان مهلت اعلامی بانک مرکزی برای تعویض دسته چک های قدیمی با چک های “صیادی” از ششم آبان ماه تبادل چک های غیر صیادی در سامانه چکاوک ممنوع شد و چک های قدیمی تنها با مراجعه حضوری مشتریان قابل دریافت هستند.

به گزارش الفبا، بانک مرکزی با رونمایی از چک های جدید تمامی بانک ها را ملزم کرد دسته چک های صادره مشتریان را تعویض کنند.

با دو نوبت تمدید برای تعویض این چک ها سرانجام امروز چک های فاقد شناسه ۱۶ رقمی ذیل شماره سری و سریال چک موسوم به صیادی ،تنها با مراجعه حضوری مشتری به بانک صادر کننده چک قابل دریافت خواهد بود.

گفتنی است دسته چک های صیادی با هدف ارتقای ضریب امنیتی و اعتبار بخشی به برگ چک، استاندارد سازی جانمایی مورد نوشتاری و کاهش عملیات تصدیگری و همچنین جلوگیری از سوء استفاده های ناشی از تبانی شعبه های صدور دسته چک طراحی شده است.