الفبا: زیان ده شدن خودرو سازان موضوعی است که جزییات آن این بار در قالب اینفوگرافی مطرح شده است.

 

به گزارش الفبا، در حالی که خودروسازان با هر پیش فروش خود را در زیر بار فشار ایفای تعهدات احساس می کنند، مشکل تامین قطعات به نرخ های جدید نیز بر این فشارها می افزاید.

این موضوع وقتی با فشار های دولتی و انتظارات عمومی همراه می شود صنعت خودرو را در مارپیچ سکوت محبوس می کند. در این شرایط انتقال برخی اطلاعات از طریق اینفوگرافی راهی برای واکنش به انتظارات و گریز از سکوت است. نگاهی کوتاه به این تصاویر گویا خواهد بود.

 

چگونه خودروسازان زیان ده شدند