الفبا: در حالی که رییس کل بانک مرکزی شکل گیری بزرگترین بانک ایرانی را متضمن کارایی موثر آن می داند، صورت های مالی چهار بانک انصار، حکمت، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر نیز نشان می دهد این بانک ها بدون زیان انباشته، مسیر ادغام در بانک سپه را سپری می کنند.

به گزارش الفبا بررسی صورت های مالی این ۴ بانک حاکی است بانک انصار طی دو سال منتهی به سال۹۶ بالغ بر ۵۹۳ میلیارد تومان ودر ۹ ماهه سال جاری نیز ۲۲۹ میلیارد تومان سود خالص داشته است که سرجمع کنونی آن از سال ۶۵ تا کنون به ۸۲۲ میلیارد تومان سود خالص بالغ می گردد.
بانک مهر اقتصاد نیز در مدت مشابه ۳۵۴ میلیارد تومان سود خالص نشان می دهد در حالی که سود انباشته آن در پایان سال ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است.
سود انباشته بانک حکمت ایرانیان در سال ۹۶ به حدود ۳۳ میلیارد تومان رسید که با ۱۷ میلیارد تومان سود خالص ۶ ماهه نخست سال جاری این رقم به ۵۰ میلیارد تومان بالغ شده است.
در این بررسی موسسه اعتباری کوثر در سال ۹۵ بیش از ۳۰ میلیارد تومان و در سال ۹۶ به میزان ۵/۹ میلیارد تومان سود تقریبی داشته است.
بانک قوامین زیان ثبت کرد اما در میان بانک های ادغامی بانک قوامین در طی سال های ۹۵ و ۹۶ مجمع عمومی برگزار نکرده است و یکی از دلایل عدم ثبت صورت های مالی می تواند ثبت زیان انباشته باشد.
به هرحال از سال ۹۴ تا ۹۷ شاهد تحول نسبی در سود تسهیلات اعطایی و سود علی الحساب پرداختی بانک های نظامی بوده ایم. این در حالی است که بسیاری از بانک های خصوصی و غیر دولتی به دلیل عدم تعادل در سود علی الحساب پرداختی خود زیان های قابل توجهی را به ثبت رسانده اند.