صابر:بر اساس آمار بانک مرکزی ؛ در خردادماه ۹۸، در کـل کشـور ۶٫۵ میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر ۸۴۲ هزار میلیارد ریال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ (ارزش) بـه ترتیـب ۹٫۲ درصد و ۱۵٫۱ درصد کاهش یافته‌است.

به گزارش الفبا در این ماه، درکـل کشـور ۵٫۹ میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر ۷۴۸ هزار میلیارد ریال وصول شده‌است. در ماه مورد گزارش، درکل کشور ۹۰٫۶ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۸٫۹ درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

در خردادماه پارسال و براساس گزارش بانک مرکزی، در کـل کشـور ۹٫۱میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر ۷۸۰هزار میلیارد ریال مبادله شده که از این مقدار، در کل کشور ۱٫۳ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۳۵ هزار میلیارد ریال برگشت داده‌شده‎است.

در این ماه نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده، برابر ۱۴٫۶ درصد و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده ۱۷٫۳ درصد است.