کمک هنرمندان به نیازمندان ///

اینبار دانشجویان موسیقی در تهران نیکوکاری کردند ؛

الفبا : اینجا ایران، شهر تهران، میدان تجریش است و کار این گروه موسیقی خیابانی، آدم را متحیر میکند.
آنها در کنار پولهایشان نوشتند : هر کسی نیاز مالی دارد، میتواند از این پولها استفاده کند.