الفبا: سید محمد علوی اظهار داشت  از حدود ۶۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی اطلاعاتی نداریم و آن ها حسابرسی نشده اند، این موضوع را به همه مراجع قانونی منعکس کردیم اما پاسخی دریافت نکردیم.

به گزارش الفبا،  وی ادامه داد: در زمینه شفافیت مالی قوانین زیادی داریم، اما متاسفانه کسی به این قوانین توجه نمی کند و قانون ها را بد می نویسیم و ضمانت اجرای لازم را هم ندارند.

علوی گفت: سیستم و سامانه های ما جزیره ای است و دستگاه ها، اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک نمی گذارند و با این روش به نتیجه نمی رسیم.