الفبا : افزایش سن امید به زندگی امکان تحرک در بیمه های عمر را از طریق افزایش تقاضای این نوع بیمه نامه ها بالا برده است.

به گزارش الفبا و به نقل از تازه های بیمه ایران و جهان، بیمه گران عمر نیز در پی بهره برداری مناسب از فرصت های رشد هستند که اینشورنس ثات لیدرشیب آنان را به انعطاف پذیری بلند مدت توصیه کرده است.

این موسسه، سازمان های “مبتنی بر آینده” را به این انعطاف پذیری از طریق تمرکز بر ۴ مورد تشویق می نماید :

۱ – تدوین پیشنهاد جدید و جامع که رفاه مالی مشتریان را در حجم جمعیت بالای دارای امید به زندگی در سطح منطقه ای تامین می کند.

۲ – بهبود توزیع بیمه با استفاده از کانال های مستقیم نمایندگانی که قبلاً در زمینه توانمندسازی آنان کار شده است. البته این اقدام در میان برخی از شرکت های بیمه ای کشورمان مدتی است که به چشم می خورد و رقابت جدی و شدیدی میان حداقل ۵ شرکت داخلی در سطوح رقابتی متفاوت ایجاد شده است.

۳ – همکاری با فن آوران بیمه، تازه واردها و سایر دست اندرکاران موثر در قالب یک اکوسیستم

۴ – بهینه سازی اصول زنجیره ارزش برای بالا بردن سطح ماندگاری

این اقدامات از طریق تحول دیجیتالی، کاهش هزینه ها و حفظ منافع مشتریان توصیه شده است.

در ایران شاخص امید زندگی مطابق نتایج سرشماری سال ١٣٩۵ برای مردان ٧٢.۵ سال و برای زنان ٧۵.۵ سال محاسبه شد. این شاخص برای مردان و زنان شهری به ترتیب برابر ٧٢.٧ و ٧۵.٧ سال و برای مردان و زنان روستایی به ترتیب برابر با ٧١.٧ و ٧۴.٧ سال است.

این شاخص در سال ١٣٩٠ برای مردان و زنان به ترتیب برابر ٧١.۵ و ٧۴ سال بود که مقایسه آن با سال ١٣٩۵ نشان می دهد ١ سال به امید زندگی مردان و ١.۵ سال به امید زندگی زنان افزوده شده است.