الفبا: گفته می شود بخشی از ۵۰۰ خودرویی که در سیل شیراز دچار خسارت شدند دارای بیمه نامه ثالث نبوده اند و این موضوع کار را برای پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه دشوار می کند .

اگرچه بیمه در مورد پرداخت خسارت خودروهای این حادثه از نظر مسئولیت اجتماعی خود تعهداتی داشته است حال حداقل برای کمک به خودرو های آسیب دیده این موضوع که تفاوتی میان آن دسته که بیمه نامه اجباری را نادیده گرفته اند با سایرین گذاشته شود مهم است، زیرا به قول یکی از دست اندرکاران صنعت بیمه اگر لازم باشد کمک ها سامان یافته باشد باید به منافع سهامداران به گونه ای توجه داشت که تفاوت ها لحاظ شود .