شماره های دفتر : ۸۸۷۶۵۶۸۶ – ۸۸۷۶۳۰۴۳

شناسه تلگرام : Alefbakhabar@
شناسه اینستاگرام : Alefbakhabar.ir
ایمیل : Alefbakhabar@yahoo.com