بایگانی‌های آرام رشیدی - الفبا خبر
برنامه بیمه نوین برای توسعه عملکرد سازمانی و انگیزش کارکنان ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آرام رشیدی خبرداد:

برنامه بیمه نوین برای توسعه عملکرد سازمانی و انگیزش کارکنان

معاون پشتیبانی و اموراقتصادی بیمه نوین از برنامه های این شرکت برای توسعه عملکرد سازمانی، جانشین پروری و ارتقای انگیزش در کارکنان خبرداد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست