بایگانی‌های اتصال برخط به نظام پرداخت بانکی - الفبا خبر
کارت های بانکی به زیرساخت سوخت متصل شد ۰۹ آذر ۱۳۹۷
اقدام جدید سیستم بانکی برای احیای کارت سوخت:

کارت های بانکی به زیرساخت سوخت متصل شد

الفبا: طرح اتصال کارت های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره گیری از زیرساخت های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانكی اجرایی شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست