بایگانی‌های ارزش چک‌های برگشتی - الفبا خبر
کاهش بیش از۱۵ درصدی ارزش چک‌های برگشتی نسبت به ماه گذشته ۲۹ تیر ۱۳۹۸

کاهش بیش از۱۵ درصدی ارزش چک‌های برگشتی نسبت به ماه گذشته

صابر:بر اساس آمار بانک مرکزی ؛ در خردادماه 98، در کـل کشـور 6.5 میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 842 هزار میلیارد ریال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ (ارزش) بـه ترتیـب 9.2 درصد و 15.1 درصد کاهش یافته‌است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست