بایگانی‌های افزایش حقوق کارکنان - الفبا خبر
خبر خوش نوبخت برای افزایش حقوق کارکنان ۰۱ آذر ۱۳۹۷

خبر خوش نوبخت برای افزایش حقوق کارکنان

لفبا: معاون رییس جمهوری گفت برای کارکنان دولت نیز در بودجه سال آینده رقم قابل توجهی در حوزه افزایش حقوق در نظر گرفته ایم.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست