بایگانی‌های الزامی شدن کمربند برای همه سرنشینان - الفبا خبر
بررسی الزامی شدن استفاده از صندلی کودک و کمربند برای تمامی سرنشینان خودرو در مجلس ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی الزامی شدن استفاده از صندلی کودک و کمربند برای تمامی سرنشینان خودرو در مجلس

الفبا:سخنگوی کمیسیون شوراها گفت:با مصوبه این کمیسیون استفاده از صندلی کودک برای کودکان و کمربند ایمنی برای همه سرنشینان خودرو الزامی می شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست