بایگانی‌های الفبا خبر - الفبا خبر
گریزی بر” قاطی وقی” کردن روزنامه نگاران دراین روزها  ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
ما نیازمند تحول ملی هستیم

گریزی بر” قاطی وقی” کردن روزنامه نگاران دراین روزها 

الفبا-ابراهیم احراری: این روزها بیشترین چیزی که به چشمم می آید قاطی کردن روزنامه نگاران و حالت تهوعی است که از خودشان پیدا کرده اند. "چقدر این قاطی کردن باشکوه است، چقدر زیباست..."

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست