بایگانی‌های امیدعلی_پارسا - الفبا خبر
۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران ۱۷ تیر ۱۳۹۸
رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به ضرورت هوشمندسازی نظام مالیاتی خبر داد:

۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران

الفبا : رئیس کل سازمان امور مالیاتی می‌گوید 35 هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم، در حالی که در کشورهای پیشرفته ۳۰ درصد درآمد مردم بابت مالیات اخذ می‌شود و در کشورهای در حال توسعه این رقم ۱۵ تا ۱۸ درصد است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست