بایگانی‌های انتصاب جدید - الفبا خبر
دو انتصاب جدید در بانک مرکزی ۲۹ مهر ۱۳۹۷

دو انتصاب جدید در بانک مرکزی

الفبا:رئیس کل بانک مرکزی عبدالمهدی ارجمند نژاد را به سمت مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و حمید رضا غنی آبادی را به سمت مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست