بایگانی‌های بانک برگشتی - الفبا خبر
نگاهی به ضوابط پی گیری چکهای برگشتی جدید ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

نگاهی به ضوابط پی گیری چکهای برگشتی جدید

الفبا: بانک باید حتماً یک شماره را بر روی گواهینامه عدم پرداخت درج کند تا کار از طریق مراجع قضائی و دادگاه‌ها، به جریان بیفتد و قابل پیگیری باشد، اما بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست