بایگانی‌های بانک خصوصی - الفبا خبر
۱۶ میلیارد ریال جریمه یک بانک خصوصی برای دریافت سود غیر قانونی ۰۵ مهر ۱۳۹۷

۱۶ میلیارد ریال جریمه یک بانک خصوصی برای دریافت سود غیر قانونی

الفباخبر: مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت یک بانک خصوصی در این استان به دلیل سود بیشتر از مصوبه قانونی 16 میلیارد جریمه شد.

تخطی برخی بانک های خصوصی با اعلام نرخ سود ۲۳ درصدی ۰۱ مهر ۱۳۹۷

تخطی برخی بانک های خصوصی با اعلام نرخ سود ۲۳ درصدی

الفباخبر: درحالی که آمارهای رسمی، بانک های خصوصی را عامل تولید 60 درصد نقدینگی کشور اعلام کرده اند، متاسفانه این روند در روزهای اخیر با رقابت این بانک ها در ارائه سود بیشتر ادامه یافته است و نرخ سودها بدون کسب اجازه از بانک مرکزی بعضاً تا 23 درصد افزایش یافته است.

بانک های خصوصی باعث ۶۰ درصد افزایش نقدینگی ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

بانک های خصوصی باعث ۶۰ درصد افزایش نقدینگی

الفباخبر: داود دانش جعفری افزایش نقدینگی را در وهله نخست ناشی از بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک های دولتی دانست.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست