بایگانی‌های بانک دولتی - الفبا خبر
بانک های خصوصی باعث ۶۰ درصد افزایش نقدینگی ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

بانک های خصوصی باعث ۶۰ درصد افزایش نقدینگی

الفباخبر: داود دانش جعفری افزایش نقدینگی را در وهله نخست ناشی از بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک های دولتی دانست.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست