بایگانی‌های بندپ - الفبا خبر
بانک مرکزی همچنان به انتشار آمار اقدام میکند ۲۰ دی ۱۳۹۷
مدیر اداره آمار بانک مرکزی:

بانک مرکزی همچنان به انتشار آمار اقدام میکند

الفبا: مبنای فعالیت های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده 10 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعالیت های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست