بایگانی‌های بهره گیری از ظرفیت های نهفته - الفبا خبر
پست بانک در پی بهره گیری از ظرفیت های نهفته ۰۶ آذر ۱۳۹۷

پست بانک در پی بهره گیری از ظرفیت های نهفته

الفبا - پریا محمدعلی : تولد پست بانک در اوایل دهه هفتاد نوید بخش توجه به ظرفیت های مغفول نظام خرده بانکداری در ایران بود. توسعه دفاتر پستی و مخابراتی در شبکه بزرگ ارتباطی کشور این ظرفیت را برای پست بانک که عضوی از این خانواده بود فراهم می کرد که حداقل بیش از یک صدهزار دفتر ارتباطی در سراسر کشور به ویژه نقاط دور افتاده همچون  یک شعبه یا یک باجه پست بانک فعال باشد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست