بایگانی‌های بودجه ریزی - الفبا خبر
اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ۹۰ درصد دولت ۲۵ دی ۱۳۹۷

اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ۹۰ درصد دولت

الفبا: ۹۰ درصد دستگاه های دولتی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را در دستگاه های خود اجرا کرده اند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست