بایگانی‌های بیمه باستان شناسی - الفبا خبر
وضعیت بیمه آثار تاریخی ایرانی نامشخص است ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

وضعیت بیمه آثار تاریخی ایرانی نامشخص است

الفبای خبر: مدیرکل دفتر حفاظت و احیای بناها، بانک ها و محوطه های تاریخی می گوید که وقتی بانک ها بناهای تاریخی را به عنوان وثیقه نمی پذیرند، بیمه ها نیز بناهای تاریخی را بیمه نمی کنند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست