بایگانی‌های بیمه کار آفرین - الفبا خبر
شرکتهای بیمه آیین نامه ۶۰ را دور می زدند! ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
عبدالمحمود ضرابی:

شرکتهای بیمه آیین نامه ۶۰ را دور می زدند!

عبدالمحمود ضرابی ، عضو هیات مدیره بیمه کارافرین می گوید، شرکتهای بیمه آیین نامه 60 را دور می زدند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست