بایگانی‌های پایان ریاست احمد جنتی - الفبا خبر
ابوترابی فرد به جای جنتی در شورای نگهبان ۲۱ مهر ۱۳۹۷

ابوترابی فرد به جای جنتی در شورای نگهبان

الفباخبر: برخی شنیده ها حاکی است ابوترابی فرد به جای جنتی رئیس شورای نگهبان می شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست