بایگانی‌های پرداختی ساختگی بیمه ثالث - الفبا خبر
راننده محور شدن بیمه ثالث از پرداختهای ساختگی می کاهد ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
رییس کل بیمه مرکزی در پاسخ به الفبا:

راننده محور شدن بیمه ثالث از پرداختهای ساختگی می کاهد

الفبا-حسین بردبار:رییس کل بیمه مرکزی با بیان این که 20 درصد از پرداختی های شخص ثالث غیرمستند یا ساختگی است، موضوع صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگیهای راننده خودرو را یکی از روشهای کاهش این رقم ذکر کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست