بایگانی‌های پویش - الفبا خبر
مهمترین موانع کسب و کارها/ تحریم ها و نرخ ارز و گمرک و قوانین تجارت ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
نتایجی قابل تامل پیرامون پویش یک صدا برای کارآفرینان

مهمترین موانع کسب و کارها/ تحریم ها و نرخ ارز و گمرک و قوانین تجارت

الفبا : اتاق ایران نتایجی که از تجمیع موانع کسب و کارهای خصوصی پس از تحریم ها استخراج شد منتشر کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست